Privatumo politika

UAB CENTRINIS KLAIPĖDOS TERMINALAS

PRIVATUMO POLITIKA

UAB Centrinis Klaipėdos terminalas (toliau – Bendrovė) siekia apsaugoti asmenų privatumą, gerbia jų teises, todėl šioje privatumo politikoje aiškiai ir skaidriai pateikiami Bendrovės taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai, taip pat ir kita informacija apie Bendrovės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad ši politika yra netaikoma, kai asmenys naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Bendrovės tinklą.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais.

Duomenų valdytojaUAB Centrinis Klaipėdos terminalas, buveinės adresas Baltijos pr. 40 Klaipėda, el. pašto adresas info@ckt.lt.

Vykdoma duomenų tvarkymo veikla:

1. Vaizdo stebėjimas Bendrovės teritorijoje ir bendro naudojimo patalpose, adresu Baltijos pr. 40 Klaipėda (garsas nėra įrašomas).

Vaizdo stebėjimo tikslas – užtikrinti Bendrovės turto, taip pat darbuotojų, klientų ir kitų asmenų saugumą. Vaizdo stebėjimo teisinis pagrindas – teisėtas interesas užtikrinti turto, darbuotojų, klientų saugumą.

Tvarkomi asmens duomenys: darbuotojų, klientų ir kitų asmenų atvaizdas.

Vaizdo duomenys saugomi 30 dienų. Jei vaizdo duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip informacija, įrodymai ikiteisminiame ar kitame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, kituose teisiniuose procesuose siekiant apginti Bendrovės ir/ar trečiųjų asmenų pagrįstas teises ir laisves ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

Vaizdo duomenys bus perduodami šių duomenų tvarkytojui UAB „Budrus sakalas“, ikiteisminį tyrimą arba kitą tyrimą atliekančiai įstaigai, institucijai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų ar kituose teisiniuose procesuose kaip įrodymai ar informacija, taip pat ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

2. Leidimų patekti į Bendrovės teritoriją išdavimas.

Leidimų patekti į Bendrovės teritoriją tikslasužtikrinti Bendrovės turto, taip pat darbuotojų, klientų ir kitų asmenų saugumą bei kontroliuoti, kad į Bendrovės teritoriją patektų tik turintys teisę į ją patekti asmenys. Leidimų išdavimo teisinis pagrindas – teisinė prievolė, nustatyta Patekimo į uosto komplekso naudotojų teritoriją taisyklėse, patvirtintose VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus įsakymu, bei kituose teisės aktuose.

Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo metai, leidimo registracijos data ir numeris, galiojimo terminas, leidimą išdavusio asmens vardas ir pavardė, transporto priemonės  markė, jos ir priekabos (jei yra) valstybiniai registracijos numeriai.

Šiuo tikslu renkami asmens duomenys bus saugomi 1 metus nuo leidimo galiojimo pabaigos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

Šioje Privatumo politikoje nurodyti Bendrovės renkami duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.

Asmens duomenys gali būti perduoti:

  1. duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos paslaugas);
  2. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);
  3. kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo;

Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d.  nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Duomenų subjektų teisės

  1. Asmenys turi šias teises:

1.1 teisę susipažinti su duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;

1.2 teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

1.3 teisę reikalauti ištrinti duomenis;

1.4 teisę apriboti duomenų tvarkymą;

1.5 teisę į duomenų perkeliamumą;

1.6 teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;

1.7 teisę nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam.

1.8 teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, kuomet duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti susisiekus su Bendrove aukščiau nurodytais kontaktais, taip pat susisiekus kitu Jums patogiu būdu.

2. Prašymai dėl teisių įgyvendinimo bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

3. Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo kreiptis į Bendrovę aukščiau nurodytais kontaktais.

Asmens duomenų saugumas

Bendrovė asmens duomenis tvarko atsakingai, teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, Bendrovė įgyvendina tinkamas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Teisių gynimo tvarka

Informuojame, kad asmenys turi teisę skųsti Bendrovės veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

Baigiamosios nuostatos

Bendrovės svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Bendrovės interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Atnaujinus šią privatumo politiką, informacija bus pateikiama Bendrovės interneto svetainėje www.ckt.lt.

Dėl bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu Bendrovėje, prašome kreiptis į Bendrovę šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.